Wirtualna wycieczka
+48 61 83 99 800

Kto może korzystać z usług hotelowych Grand Royal Hotel w czasie pandemii?

Obecna sytuacja związana z pandemią stanowi wyzwanie dla branży hotelarskiej. Wiele obiektów jest obecnie zamkniętych lub świadczą swoje usługi na specjalnych warunkach. Mimo, że ogólne restrykcje zabraniają przyjazdu do hoteli w celach turystycznych, to jednak nadal z tego rodzaju obiektów mogą korzystać osoby podróżujące służbowo czy w ramach innych wyjątkowych sytuacji. W dzisiejszym artykule przedstawiamy listę wszystkich uprawnionych do korzystania z usług hotelowych w czasie pandemii.

Na początku warto zaznaczyć, że najważniejszym wymogiem, jaki należy spełnić, by móc skorzystać z noclegu w hotelu, to być zdrowym. Uprawnieni goście muszą zaświadczyć, że w ciągu ostatnich 14 dni nie wystąpiły u nich objawy, które mogłyby wskazywać na zakażenie koronawirusem. Osoba taka nie może się też znajdować na kwarantannie, ani nie może wykorzystać obiektu hotelowego do samodzielnego przeprowadzania izolacji, gdy podejrzewa u siebie zakażenie. Te trzy wymogi to jednak dopiero podstawa do korzystania z hoteli w okresie pandemii. 

Osoby, które mogą nocować w hotelach (stan na 21 kwietnia 2021):

 • zamiejscowi pracownicy firm, którzy korzystają z noclegów robotniczych na podstawie umowy o świadczeniu usług noclegowych w zakresie funkcjonowania hotelu robotniczego
 • pracownicy medyczni
 • piloci i członkowie załogi statku powietrznego
 • pracownicy statków, morskich platform wydobywczych/wiertniczych nieposiadający zatrudnienia na umowę o pracę
 • kierowcy, którzy realizują transport drogowy
 • członkowie obsady pociągu oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego
 • osoby pracujące u zarządcy infrastruktury kolejowej oraz na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego
 • osoby pracujące w ramach realizacji inwestycji celu publicznego
 • pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne lub paliwa
 • pacjenci i opiekunowie pacjentów, którzy przebywają w danym miejscu by uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • funkcjonariusze i żołnierze: Sił Zbrojnych RP/Policji/Straży Granicznej/ABW/Agencji Wywiadu/CBA/Służby Wywiadu Wojskowego/Służby Kontrwywiadu Wojskowego/Służby Celno-Skarbowej/Państwowej Straży Pożarnej/Służby Ochrony Państwa/
 • Służby Więziennej/Inspekcji Ruchu Drogowego/Straży Ochrony Kolei
 • osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących, a także inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze naftowym
 • zawodnicy, trenerzy, członkowie sztabu szkoleniowego przebywający na zgrupowaniu lub będący w czasie współzawodnictwa sportowego
 • osoby zdające egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, egzamin ósmoklasisty lub maturalny oraz opiekunowie zdającego lub osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu takich egzaminów
 • pełnomocnicy procesowi, obrońcy i pełnomocnicy stron, strony postępowania karnego, cywilnego i sądowo-organizacyjnego, przedstawiciele ustawowi, biegli, tłumacze sądowi, podczas gdy wczoraj/dziś/jutro odbywa się posiedzenie sądu
 • członkowie misji dyplomatycznej/urzędu konsularnego/przedstawiciele organizacji międzynarodowej/rodzina członka jw./osoby posiadające paszport dyplomatyczny, wykonujący oficjalną funkcję
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędu konsularnego, przedstawiciele organizacji międzynarodowej oraz rodzina tych członków
 • żołnierze wojsk sojuszniczych czasowo przebywający na terenie RP
 • pracownicy cywilni Sił Zbrojnych/Policji/Straży Granicznej/ABW/Agencji Wywiadu/CBA/ Służby Wywiadu Wojskowego/ Służby Kontrwywiadu Wojskowego/Krajowej Administracji Skarbowej/ Państwowej Straży Pożarnej/ Służby Ochrony Państwa/ Służby Więziennej/ Inspekcji Transportu Drogowego/Urzędu Transportu Kolejowego/Straży Ochrony Kolei
 • pracownicy przedsiębiorstwa realizującego w RP projekt inwestycyjny, pracownicy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, wykonujący obowiązki służbowe poza miejscem zamieszkania
 • pracownicy świadczący usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej/infrastruktury technicznej (w tym urządzeń technicznych) oraz prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie
 • pracownicy obsługujący lotnisko lub ruch lotniczy i wykonujący zadania służbowe
 • osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowywanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy posiadający koncesję i wykonujący zadania zawodowe związane z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki/nadawców oraz prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie
 • cudzoziemcy, którzy nie mogą kontynuować podróży do stałego miejsca zamieszkania
 • pasażerowie cywilnego statku powietrznego, których lot został odwołany, przesunięty lub osoba nie została wpuszczona na pokład
 • kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wykonujący czynności zawodowe
 • pracownicy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • uczestnicy konkursu na aplikację sędziowską, prokuratorską (aplikację prowadzoną w formie aplikacji uzupełniającej), zdający egzamin sędziowski, prokuratorski, uczestnicy w organizacji i przeprowadzaniu konkursu/egzaminu
 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji, naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych i wykonujący, poza miejscem stałego zamieszkania, zadania zawodowe lub prowadzący działalność gospodarczą związaną z tymi usługami
 • sędziowie sportowi, osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową i inne, których obecność jest niezbędna do przeprowadzenia współzawodnictwa sportowego
 • dziennikarze, którzy wykonują zadania zawodowe poza miejscem zamieszkania lub osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem zawodu dziennikarza
 • członkowie komisji lub zespołu właściwego w sprawie egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego/egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą/egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego/uczestniczę w jego przygotowaniu/organizacji
 • członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin związany z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym/kierujących pojazdami/przewozie towarów niebezpiecznych/dozorze technicznym
 • członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich/Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych/ Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych i realizujących badanie ws. wypadku/incydentu
 • uczestnicy i osoby zaangażowane w zaangażowane organizację/obsługę delegacji państwowej/oficjalnej wizyty delegacji zagranicznej przybywającej na zaproszenie Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej
 • aplikanci aplikacji sędziowskiej/aplikacji prokuratorskiej (aplikacji uzupełniającej)/osoby zaangażowane w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • zdający lub uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
 • pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej, wykonujący obowiązki służbowe
 • zdający i przeprowadzający Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w zawodzie lekarza i lekarza dentysty
 • ubiegający się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • członkowie ekipy filmowej
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), i wykonujące obowiązki służbowe poza miejscem stałego zamieszkania
 • zdający i opiekunowie osoby zdającej, osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności
 • osoby zapewniające obsługę, organizację wykonywania obowiązków służbowych dla osób, które podejmują czynności związane z obsługą/organizacją wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem zamieszkania
 • pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, wykonujący czynności zawodowe wykonywane w ramach zadań państwowej służby geologicznej/państwowej służby hydrogeologicznej
 • uczestnicy i opiekunowie uczestnika, organizatorzy i inne osoby zaangażowane w organizację konkursu, olimpiady, turnieju
 • członkowie składu orzekającego sądu dyscyplinarnego, rzecznicy dyscyplinarni, obrońcy, pełnomocnicy stron, strony w postępowaniu dyscyplinarnym poprowadzonym przez samorząd zawodowy reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, przedstawiciele ustawowi takiej osoby, świadkowie, biegli, tłumacze, gdy dziś, wczoraj lub jutro odbywa się rozprawa
 • pracownicy organu administracji rządowej, prowadzący poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolne na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) lub na podstawie przepisów odrębnych
 • pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wykonujący czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8.11.1917 r. do dnia 31.07.1990 r., określonych w art. 53b ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177)
 • inspektorzy dozoru jądrowego wykonujący zadania służbowe
 • uczestnicy szkoleń wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej/uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • zdający lub uczestniczący w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • zdający lub uczestniczący w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego

Jak widać, lista osób uprawnionych do korzystania z hoteli jest naprawdę długa. Do najszerszej grupy należą ci, którzy podróżują po kraju w celach służbowych. Kolejna grupa dotyczy osób pracujących przy organizacji wszelkiego rodzaju konkursów, zawodów, egzaminów oraz osób w nich uczestniczących. Z prawa do noclegu mogą korzystać też ci, którzy biorą udział w procesie sądowym odbywającym się w innym mieście. Wśród uprawnionych znajdują się też wybrane osoby pracujące w administracji państwowej, różnego rodzaju służbach państwowych czy związane z organami rządzącymi. 

Jeśli zatem należysz do grupy uprawnionych i chcesz skorzystać z usług Grand Royal Hotel w Poznaniu, skontaktuj się z nami. Oferujemy komfortowe noclegi i obsługę gastronomiczną, a wszystko to w najwyższym reżimie sanitarnym, co gwarantuje bezpieczeństwo pobytu.

Newsletter

Zapisz się na darmową subskrycję newslettera. Będziesz informowany o najnowszych promocjach i ciekawych wydarzeniach w naszym hotelu.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o., Plac Zwycięstwa 2, 90-312, Łódź Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane