Virtual tour
+48 61 83 99 800

Lista osób uprawnionych do nocowania w hotelach w czasie pandemii (IV.2021)

Kto może korzystać z usług hotelowych w czasie pandemii?

Obecna sytuacja związana z pandemią stanowi wyzwanie dla branży hotelarskiej. Wiele obiektów jest obecnie zamkniętych lub świadczą swoje usługi na specjalnych warunkach. Mimo, że ogólne restrykcje zabraniają przyjazdu do hoteli w celach turystycznych, to jednak nadal z tego rodzaju obiektów mogą korzystać osoby podróżujące służbowo czy w ramach innych wyjątkowych sytuacji. W dzisiejszym artykule przedstawiamy listę wszystkich uprawnionych do korzystania z usług hotelowych w czasie pandemii.

Na początku warto zaznaczyć, że najważniejszym wymogiem, jaki należy spełnić, by móc skorzystać z noclegu w hotelu, to być zdrowym. Uprawnieni goście muszą zaświadczyć, że w ciągu ostatnich 14 dni nie wystąpiły u nich objawy, które mogłyby wskazywać na zakażenie koronawirusem. Osoba taka nie może się też znajdować na kwarantannie, ani nie może wykorzystać obiektu hotelowego do samodzielnego przeprowadzania izolacji, gdy podejrzewa u siebie zakażenie. Te trzy wymogi to jednak dopiero podstawa do korzystania z hoteli w okresie pandemii.

Osoby, które mogą nocować w hotelach (stan na 21 kwietnia 2021):

 • zamiejscowi pracownicy firm, którzy korzystają z noclegów robotniczych na podstawie umowy o świadczeniu usług noclegowych w zakresie funkcjonowania hotelu robotniczego
 • pracownicy medyczni
 • piloci i członkowie załogi statku powietrznego
 • pracownicy statków, morskich platform wydobywczych/wiertniczych nieposiadający zatrudnienia na umowę o pracę
 • kierowcy, którzy realizują transport drogowy
 • członkowie obsady pociągu oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego
 • osoby pracujące u zarządcy infrastruktury kolejowej oraz na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego
 • osoby pracujące w ramach realizacji inwestycji celu publicznego
 • pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne lub paliwa
 • pacjenci i opiekunowie pacjentów, którzy przebywają w danym miejscu by uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • funkcjonariusze i żołnierze: Sił Zbrojnych RP/Policji/Straży Granicznej/ABW/Agencji Wywiadu/CBA/Służby Wywiadu Wojskowego/Służby Kontrwywiadu Wojskowego/Służby Celno-Skarbowej/Państwowej Straży Pożarnej/Służby Ochrony Państwa/
  Służby Więziennej/Inspekcji Ruchu Drogowego/Straży Ochrony Kolei
 • osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących, a także inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze naftowym
 • zawodnicy, trenerzy, członkowie sztabu szkoleniowego przebywający na zgrupowaniu lub będący w czasie współzawodnictwa sportowego
 • osoby zdające egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, egzamin ósmoklasisty lub maturalny oraz opiekunowie zdającego lub osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu takich egzaminów
 • pełnomocnicy procesowi, obrońcy i pełnomocnicy stron, strony postępowania karnego, cywilnego i sądowo-organizacyjnego, przedstawiciele ustawowi, biegli, tłumacze sądowi, podczas gdy wczoraj/dziś/jutro odbywa się posiedzenie sądu
 • członkowie misji dyplomatycznej/urzędu konsularnego/przedstawiciele organizacji międzynarodowej/rodzina członka jw./osoby posiadające paszport dyplomatyczny, wykonujący oficjalną funkcję
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędu konsularnego, przedstawiciele organizacji międzynarodowej oraz rodzina tych członków
 • żołnierze wojsk sojuszniczych czasowo przebywający na terenie RP
 • pracownicy cywilni Sił Zbrojnych/Policji/Straży Granicznej/ABW/Agencji Wywiadu/CBA/ Służby Wywiadu Wojskowego/ Służby Kontrwywiadu Wojskowego/Krajowej Administracji Skarbowej/ Państwowej Straży Pożarnej/ Służby Ochrony Państwa/ Służby Więziennej/ Inspekcji Transportu Drogowego/Urzędu Transportu Kolejowego/Straży Ochrony Kolei
 • pracownicy przedsiębiorstwa realizującego w RP projekt inwestycyjny, pracownicy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, wykonujący obowiązki służbowe poza miejscem zamieszkania
 • pracownicy świadczący usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej/infrastruktury technicznej (w tym urządzeń technicznych) oraz prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie
 • pracownicy obsługujący lotnisko lub ruch lotniczy i wykonujący zadania służbowe
 • osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowywanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy posiadający koncesję i wykonujący zadania zawodowe związane z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki/nadawców oraz prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie
 • cudzoziemcy, którzy nie mogą kontynuować podróży do stałego miejsca zamieszkania
 • pasażerowie cywilnego statku powietrznego, których lot został odwołany, przesunięty lub osoba nie została wpuszczona na pokład
 • kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wykonujący czynności zawodowe
 • pracownicy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
 • uczestnicy konkursu na aplikację sędziowską, prokuratorską (aplikację prowadzoną w formie aplikacji uzupełniającej), zdający egzamin sędziowski, prokuratorski, uczestnicy w organizacji i przeprowadzaniu konkursu/egzaminu
 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji, naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych i wykonujący, poza miejscem stałego zamieszkania, zadania zawodowe lub prowadzący działalność gospodarczą związaną z tymi usługami
 • sędziowie sportowi, osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową i inne, których obecność jest niezbędna do przeprowadzenia współzawodnictwa sportowego
 • dziennikarze, którzy wykonują zadania zawodowe poza miejscem zamieszkania lub osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem zawodu dziennikarza
 • członkowie komisji lub zespołu właściwego w sprawie egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego/egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą/egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego/uczestniczę w jego przygotowaniu/organizacji
 • członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin związany z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym/kierujących pojazdami/przewozie towarów niebezpiecznych/dozorze technicznym
 • członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich/Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych/ Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych i realizujących badanie ws. wypadku/incydentu
 • uczestnicy i osoby zaangażowane w zaangażowane organizację/obsługę delegacji państwowej/oficjalnej wizyty delegacji zagranicznej przybywającej na zaproszenie Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej
 • aplikanci aplikacji sędziowskiej/aplikacji prokuratorskiej (aplikacji uzupełniającej)/osoby zaangażowane w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • zdający lub uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
 • pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej, wykonujący obowiązki służbowe
 • zdający i przeprowadzający Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w zawodzie lekarza i lekarza dentysty
 • ubiegający się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • członkowie ekipy filmowej
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), i wykonujące obowiązki służbowe poza miejscem stałego zamieszkania
 • zdający i opiekunowie osoby zdającej, osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności
 • osoby zapewniające obsługę, organizację wykonywania obowiązków służbowych dla osób, które podejmują czynności związane z obsługą/organizacją wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem zamieszkania
 • pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, wykonujący czynności zawodowe wykonywane w ramach zadań państwowej służby geologicznej/państwowej służby hydrogeologicznej
 • uczestnicy i opiekunowie uczestnika, organizatorzy i inne osoby zaangażowane w organizację konkursu, olimpiady, turnieju
 • członkowie składu orzekającego sądu dyscyplinarnego, rzecznicy dyscyplinarni, obrońcy, pełnomocnicy stron, strony w postępowaniu dyscyplinarnym poprowadzonym przez samorząd zawodowy reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, przedstawiciele ustawowi takiej osoby, świadkowie, biegli, tłumacze, gdy dziś, wczoraj lub jutro odbywa się rozprawa
 • pracownicy organu administracji rządowej, prowadzący poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolne na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) lub na podstawie przepisów odrębnych
 • pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wykonujący czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8.11.1917 r. do dnia 31.07.1990 r., określonych w art. 53b ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177)
 • inspektorzy dozoru jądrowego wykonujący zadania służbowe
 • uczestnicy szkoleń wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej/uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • zdający lub uczestniczący w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • zdający lub uczestniczący w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego.

 

Jak widać, lista osób uprawnionych do korzystania z hoteli jest naprawdę długa. Do najszerszej grupy należą ci, którzy podróżują po kraju w celach służbowych. Kolejna grupa dotyczy osób pracujących przy organizacji wszelkiego rodzaju konkursów, zawodów, egzaminów oraz osób w nich uczestniczących. Z prawa do noclegu mogą korzystać też ci, którzy biorą udział w procesie sądowym odbywającym się w innym mieście. Wśród uprawnionych znajdują się też wybrane osoby pracujące w administracji państwowej, różnego rodzaju służbach państwowych czy związane z organami rządzącymi.

Jeśli zatem należysz do grupy uprawnionych i chcesz skorzystać z usług Grand Royal Hotel w Poznaniu, skontaktuj się z nami. Oferujemy komfortowe noclegi i obsługę gastronomiczną, a wszystko to w najwyższym reżimie sanitarnym, co gwarantuje bezpieczeństwo pobytu.

Newsletter

Sign up for a free newsletter subscription. You will be informed of the latest special offers and interesting events taking place in the hotel.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Central Fund of Immovables Sp. z o.o., Plac Zwycięstwa 2, 90-312, Łódź . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved